Adatkezelési szabályzat

Melyet a www.pakame.com weboldal fenntartója és üzemeltetője, az Pakamé Kft. Pakamé Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1039 Budapest, Ásó utca 17., nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a cg.01-10-041004 cégjegyzékszámon, továbbiakban: Pakamé) bocsát a honlap látogatói és vásárlói részére.

Az adatvédelmi nyilatkozatot az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete és a 2011.

Évi CXII. Törvény információs törvény alapján készítettük.

BEVEZETÉS

Mivel az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a Pakamé számára, mindent megtesz, hogy a honlap böngészése során Ön biztonságban tudhassa ezeket. Személyes adatait a Pakamé kizárólag a törvényben megengedett mértékig és céllal kezeli, azokat harmadik személynek kizárólag jogszabály alapján vagy az Ön beleegyezésével adja tovább.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

Cégnév: Pakamé Kft. Pakamé Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Páncsity Kata
Székhely: 1039 Budapest, Ásó utca 17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 23962828-2-41
Weblap: www.pakame.com
Levelezési cím: 1039 Budapest, Ásó utca 17.
E-mail: info@pakame.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:1039 Budapest Ásó utca 17., e-mail: info@pakame.com. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

KIK FÉRNEK HOZZÁ A ZEMSE ÜGYFELEINEK ADATAIHOZ?

A weboldal üzemeltetője:
Pakamé Kft. (adatait lásd fent) (Minden adathoz hozzáfér)

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting): GoDaddy Operating Company, LLC. 14455 N Hayden Rd. Ste. 219. Scottsdale AZ 85260 USA

(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem fér hozzá.)

A weboldal fejlesztője: Kiss Péter

(Minden adathoz hozzáfér. Az adatokat nem kezeli.)

A weboldalt üzemeltető cég könyvelője:
Manager Service Bt.

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottókár út 50.
(Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/lakcím, cégnév/székhelycím.)

 

MILYEN ADATOKAT KÉRÜNK, TÁROLUNK?

1. A kezelt adatok köre
A felhasználó e-mailben történő vásárláskor önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Pakamé Kft.-nek.

1.1. E-mail címen történő megrendelés,

– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), – szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– telefonszám.

1.2. Kapcsolat felvételkor:
A kapcsolat felvétel önkétes, történhet emailben vagy telefonon. Példák: kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban, érdeklődés egyedi rendelésről.

– e-mail cím,
– név,
– telefonszám.

2. Adakezelési célok

A Pakamé az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Pakamé az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
A Pakamé jogalapja a személyes adatok feldolgozásához a következő:

3.1 Szerződés teljesítése
Az érdekelt fél összegyűjtött személyes adatai kezelésének jogalapja az adásvételi szerződés teljesítése. Ennek megfelelően az érdekelt fél köteles megadni az annak végrehajtásához szükséges adatokat. Amennyiben nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, az eladás nem válik lehetségessé.

3.2. Jogi kötelezettségek
Az értékesítési számla kezelése és kibocsátása a Pakamé jogi kötelezettsége ügyfeleivel felé. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

3.3. Hozzájárulás
az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében hozzájárul azzal,

– használja a weboldalt,
– vásárol (e-mail-en keresztül),
– illetve a kérdéses adatokat önként megadja.

3.4. Kapcsolat felvétel
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.)

A Pakamé a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1. Kapcsolat felvétel
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

4.2. Számla kiállítása
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.3. Áruszállítás
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
– a hozzájárulás visszavonásának joga
– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, – helyesbítéshez való jog
– adatkezelés korlátozása,
– törléshez való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– hordozhatósághoz való jog.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Pakamé Kft., 1039 Budapest, Ásó utca 17. E-mail cím: info@pakame.com

A Pakamé az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján jogsértés esetén a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz fordulhat bejelentésével:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu www.naih.hu

vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

BIZTONSÁG

A Pakamé mindent megtesz azért, hogy a számára átadott adatokat biztonságosan, sértetlenül kezelje, elkerülje azok elvesztését.

VÁLTOZTATÁS JOGA

Az alábbi adatkezelési tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A változtatások, illetve pontosítások azonnal érvénybe lépnek, amint annak szövege felkerül a honlapunka. Amennyiben megváltoztatjuk az adatkezelési gyakorlatunkat, ezen a felületen értesítjük.

Amennyiben elolvasta adatvédelmi szabályzatunkat és további kérdése, észrevétele van a következő módokón veheti fel velünk a kapcsolatot:

Levelezési cím: 1039 Budapest Ásó utca 17. E-mail cím: info@pakame.com
Levelére minden esetben válaszolunk az Ön által megadott elérhetőségén, legfeljebb 30 napon belül.

Budapest, 2018. május 25.

Adatkezelési tájékoztató

Melyet a www.pakame.com weboldal fenntartója és üzemeltetője, az Pakamé Kft. Pakamé Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Pakamé) bocsát a honlap látogatói és vásárlói részére. A tájékoztatót az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete és a 2011. Évi CXII. információs törvény alapján készítettük.

BEVEZETÉS

Az ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a Pakamé számára, ezért mindent megtesz, hogy a honlap böngészése során ön biztonságban tudhassa ezeket. Személyes adatait a Pakamé kizárólag a törvényben megengedett mértékig és céllal kezeli, azokat harmadik személynek kizárólag jogszabály alapján vagy az ön beleegyezésével adja tovább.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Pakamé a vásárlók családi- és utónevét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Pakamé csakis a megrendelések teljesítésének, a kiszállításnak, valamint a számlázásnak céljából végez adatkezelést.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adatait az ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagyis a rendelés feldolgozása, számlázása és kiszállítása.
A Pakamé különleges személyes adatot nem gyűjt és nem kezel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A e-mail címünkön leadott rendelések adatait egy évig őrizzük. Üzenet küldéskor az adatokat a kapcsolat lezárultáig kezeljük. A számlákat a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig meg kell őriznünk.

SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELŐJE ÉS FELDOLGOZÓJA

Az oldalon megadott személyes adatait az Pakamé Kft. kezeli, továbbá azok, akiknek közremükődése elengedhetetlen a megrendelések teljesítéséhez. Így adatfeldolgozó lehet: a kiszállító (név, szállítási cím, telefon szám, e-mail cím), banki szolgáltatók (fizetési adatokat a Pakamé nem tárol), könyvelő (számlázási adatok).

AZ ÖN JOGAI

Kérelmezheti, hogy a Pakamé adjon tájékoztatást az általa kezelt, illetve adatfeldolgozója által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Pakamé a tájékoztatást 30 napon belül, közérthető formában köteles írásban megadni.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Jogsértés esetén a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz fordulhat bejelentésével vagy bíróságon is érvényesítheti jogait.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400
fax:+36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu